آیا ایرانی ها با فرهنگ مانده اند؟


 


۱- ما ایرانی هاخیلی با فرهنگ بودیم؟
۲- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ هستیم؟
۳- ما ایرانی ها بی فرهنگ هستیم؟
۴- ما ایرانی ها به آثار باستانی خیلی علاقمند هستیم پس آنها را خراب می کنیم؟
۵- انرژی هسته ای حق مسلم ماست پس آثار باستانی نمی خواهیم؟
۶- خط ما از خط میخی زیباتر است.؟

 


سرستون کاخ داریوش در شوش مربوط به دوهزار و پانصد سال قبل (هخامنشی)

 


 


۱- باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم؟
۲- داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند؟
۳-
H-M نام معشوقه داریوش کبیر بوده است؟
۴- بیست دوم بهمن (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروزی بر داریوش کبیر بوده است؟
۵- ما ایرانی ها در این روز (تاریخی که روی سرستون کنده شده) احمق شدیم؟
۶- (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروز سپاه دشمن بر ایرانیان است؟
ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره همخامنشی و ساسانی

 


 


۱-آثار باستانی دفتر مشق ما هستند؟
۲- تخریب آثار باستانی ثواب دارد؟
۳- تخریب آثار باستانی واجب کفایی است؟
۴- سازمان میراث فرهنگی به دلیل همکاری با وزارت نیرو جهت سدسازی سرش خیلی شلوغ است؟
۵- ما مردم خیلی باشعوری هستی؟
۶- به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ اصلا به شما چه؟؟؟؟

Advertisements